Disclaimer

Rodersana, onderdeel van Zorg van de Zaak, spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Rodersana behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Rodersana besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. Rodersana aanvaardt echter geen aansprakelijkheid. Op de website gebruiken we gemakshalve de mannelijke aanspreekvorm, daar waar je natuurlijk ook de vrouwelijke aanspreekvorm kunt lezen.

Rodersana garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten
Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Rodersana.

Hyperlinks
Rodersana aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
Rodersana garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Skils Direct B.V. handelend onder Rodersana, statutair gevestigd in Utrecht, kvk nummer: 60985151.